Oświadczenie Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej ws. działań Prokuratury

Pary osób tej samej płci żyjące w Polsce czuja się zagrożone. Zastępca Prokuratora Generalnego w oficjalnym piśmie nakazał prokuratorom ustalać, ile aktualnie toczy się postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą. Po uzyskaniu tych danych prokuratorzy mają zgłaszać swój udział w takich postępowaniach. W odpowiedzi na działania Prokuratury oświadczenie przygotowała Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej.

OŚWIADCZENIE Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej

Działając jako Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej chcemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie treścią pisma Zastępcy Prokuratora Generalnego, Pana Roberta Hernanda, które zostało opublikowane w dniu 7 lutego br. Przedmiotowe pismo dotyczy wniosków o rejestrację w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa par tej samej płci.

W opublikowanym dokumencie Zastępca Prokuratora Generalnego polecił prokuratorom wyszukiwanie, a następnie wstępowanie do postępowań, których przedmiotem jest dochodzenie przed polskimi organami administracji oraz sądami przez pary jednopłciowe praw wynikających z faktu pozostawania w związku małżeńskim zawartym poza granicami Polski. Argumentacja przywołana w treści pisma przemawia za przyjęciem, że wstępowanie do tej kategorii spraw przez prokuratorów służyć ma aktywnemu blokowaniu – za pomocą dostępnych środków procesowych – możliwości potwierdzenia przysługiwania praw parom tej samej płci w Polsce. Ponadto, prokuratorzy zostali zobowiązani do przedstawienia do dnia 1 czerwca 2017 r. informacji na temat podjętych działań, co – w ocenie Koalicji – prowadzić będzie do powstania rejestru tej kategorii spraw. Wreszcie, w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego wprost odniósł się do spraw prowadzonych przez Koalicję, zaliczając je do postępowań, które powinny zostać objęte monitoringiem ze strony prokuratury.

Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-prawną osób w związkach tej samej płci w Polsce, a także międzynarodowy standard ich ochrony prawej, chcemy podkreślić, że tego rodzaju działania budzą nasz sprzeciw. Mogą być one bowiem odbierane jako celowe zniechęcanie do podejmowania działań zmierzających do należytego uregulowania sytuacji prawnej par jednopłciowych w Polsce. Jednocześnie przedmiotowe pismo może stwarzać wrażenie, że działania par jednopłciowych są nielegalne, podczas gdy w rzeczywistości stanowią one jedynie wyraz zgodnych z prawem, uzasadnionych dążeń do zapewnienia równego traktowania również tej kategorii związków w prawie polskim.

Wyrażamy ubolewanie, że organy państwa angażują się aktywnie w działania, które polegają na aktywnym blokowaniu prób uregulowania sytuacji prawnej par jednopłciowych.

Mając powyższe na uwadze, wskazujemy, że deklarowanie wzmożenia kontroli tej kategorii spraw przez Prokuraturę Generalną nie wpływa na dalsze działania Koalicji. Będą one nadal nakierowane na dążenie do stworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających prawne zinstytucjonalizowanie związków osób tej samej płci w Polsce (czy to w postaci związku partnerskiego czy małżeńskiego).O Koalicji:

Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej jest tworzona przez pięć par tej samej płci oraz wspomagające je organizacje i osoby. Celem Koalicji jest doprowadzenie do wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka historycznego wyroku, który zobowiąże Polskę do przyjęcia przepisów umożliwiających parom osób tej samej płci zawieranie związków partnerskich lub małżeństw. W tym celu wszystkie pary tworzące Koalicję podjęły próbę zawarcia związku małżeńskiego na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. W dotychczasowych postępowaniach wszystkie pary spotkały się z odmową ze strony organów administracji i sądów. W chwili obecnej Koalicja oczekuje na zakończenie rozpoznawania spraw wszystkich par przez sądy drugiej instancji. Jeżeli sądy te utrzymają w mocy negatywne rozstrzygnięcia, wówczas Koalicja rozważy wniesienie pięciu skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego lub od razu skieruje pięć skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.